Bytové družstvo

Bytové družstvo je formou sdružování předem neurčeného počtu fyzických a právnických osob, za účelem vzájemné podpory členů družstva. Český zákon družstva od roku 2013 upravuje zákonem o obchodních korporacích, do té doby byla upravována obchodním zákoníkem.

Základním dokumentem pro chod družstva jsou stanovy, nejvyšším orgánem je pak členská schůze, která rozhoduje o všech důležitých věcích. Statutární orgán družstva je představenstvo, za které jedná předseda nebo místopředseda. Vznik a zánik družstva je stejný jako vklad a výmaz z obchodního rejstříku.

Přidejte se k sousedům, ať o nic nepřijdete. Nenechte je rozhodovat o vás bez vás.

Bytové družstvo může být založeno za účelem zajištění bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy i byty s nebytovými prostory ve vlastnictvích jiných osob. Může provozovat i jinou činnost, pokud neohrožuje bytové potřeby svých členů.

Bytové družstvo a jeho orgány

Členská schůze – rozhoduje o těch nejvýznamnějších záležitostech bytového družstva a volí ostatní orgány pro bytové družstvo, které musí skládat své účty z činnosti.

Představenstvo – je výkonný orgán družstva, který má všeobecnou kompetenci, je statutární zástupce pro družstvo

Kontrolní komise – orgán, který kontroluje činnost družstva i všech jeho členů

Víte, co chystají sousedé ve vašem domě?

Základní kapitál a vkladová povinnost bytového družstva

Jednou ze základních povinností pro vznik bytového družstva je převzetí a splnění vkladové povinnosti v rozsahu, která vyplývá ze stanov společnosti. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu převzetí členské vkladové povinnosti a její včasné a řádné splnění, případně uhrazení její části, pokud to stanovy povolují.

Minimální výše členského vkladu není zákonem stanovena, ale musí být pro všechny členy družstva ve stejné výši a zapsána do obchodního rejstříku. Je možné mít vklad peněžitý i nepeněžitý, který se oceňuje znalcem. Nepeněžitým vkladem mohou být také práce a služby. Všechny členské vklady jsou základním kapitálem družstva. Minimální výše základního kapitálu také není stanovena a nezapisuje se do obchodního rejstříku. Člen družstva se může na základním kapitálu podílet jedním i více vklady, přičemž zvýšení musí umožnit stanovy.

Družstvo za porušení závazků ručí celým svým majetkem. Členové za nesplnění povinností družstva neodpovídají ani neručí.

Zanechat komentář