Funkce SVJ

SVJ označuje správu budov, které jsou rozděleny na bytové jednotky v budovách. Aby SVJ fungovalo správně, musí se řídit zákonem, mít vlastní správu. Předsedou SVJ je zvolena osoba s největším počtem hlasů. Jeho funkcí je svolávání vlastníků jednotek k rozhodování.

Co schvaluje SVJ

  • Volbu či odvolání členů a rovněž rozhoduje o výši jejich odměn
  • Účetní uzávěrku, vypořádání výsledků hospodaření SVJ za uplynulý rok
  • Změny stanov
  • Rozhodování o členství v společenství vlastníků jednotek právnickým osobám, změnách účelu používání domu či bytu, o změnách podlahové plochy, o opravách, stavebních úpravách společných částí, změnách podílu
  • uděluje souhlas k nabytí, převodu majetku na další osobu, uzavření smluv k úvěru , zřízení zástavních práv k jednotce
  • určení osoby, která se stará o správu domu a pozemku

Orgány a jednání

Statutárním orgánem je výbor, pokud není ve stanovách určen jako orgán předseda SVJ. Stanovy umožňují volit si také kontrolory a kontrolní orgány, které zajistí bezchybné hospodaření společenství.

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek, jejichž počty hlasů odpovídají velikosti jejich podílů na společných částech. Aby bylo shromáždění způsobilé k rozhodnutí, musí být vždy přítomni vlastníci jednotek s většinou hlasů. Mohou rozhodovat také písemnou a elektronickou formou mimo zasedání, pokud toto připouští stanovy.

Pro přijetí rozhodnutí musí hlasovat nadpoloviční většina. Statutární orgán má povinnost minimálně jednou za rok svolat shromáždění, nejméně 30 dní před jeho konáním. Pozvánka musí být v souladu se stanovami . Pozvánka musí obsahovat místo, datum a čas konání shromáždění, tak, aby se mohli zúčastnit všichni členové či aby byla neúčast minimální.

Pokud dojde k situaci, že není shromáždění způsobilé provést usnesení, může oprávněná osoba navrhnout v písemné formě do 30 dní ode dne konání shromáždění, aby vlastníci jednotek rozhodli o daných záležitostech mimo zasedání. V návrhu tohoto hlasování musí být návrh usnesení, potřebné podklady, termín do kterého se má vlastník k danému problému vyjádřit.

Zanechat komentář