Jak získat dotaci zelená usporám?

Poradíme vám jak získat dotaci Nová Zelená Úsporám 2015. Žádost je potřeba podat elektronicky na stránkách www.novazelenausporam.cz. a zároveň dokumenty v papírové verzi, které jsou nutné doložit pak předáte na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí osobně. Seznam pracovišť naleznete na výše uvedené webové adrese.

Jak získat dotaci Nová Zelená Úsporám 2015 krok za krokem:

  1. Nechte si zpracovat odborný posudek – že jsou splněny všechny podmínky programu se dokládá odborným posudkem, který zpracuje oprávněná osoba. Odborný posudek se rozděluje na dvě části: projektová dokumentace a energetický posudek. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze osoby, které mají příslušnou autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA)) Energetický posudek smí vypracovat jen energetický specialista, který má k provádění posudků a auditů oprávnění.
  2. Stavební záměr projednejte na stavebním úřadě – Na základě vypracovaného odborného posudku je potřeba svůj stavební záměr projednat na stavebním úřadě a podle potřeb jej upravte s odborníkem, který záměr zpracoval.
  3. Energetický specialista pomůže vyplnit technické parametry – Jednou z nezbytných příloh žádosti o dotaci zelená úsporám je také krycí list technických parametrů. Tento krycí list musí být vyplněn bez chyb a podepsat ho musíte vy i zpracovatel odborného posudku.
  4. Přichází krok vyplnění elektronické žádosti k dotaci Nová Zelená Úsporám 2015. Je potřeba založit si uživatelský účet. Zaregistrujte se a vyplňte své jméno a email a heslo. Poté potvrďte potvrzovací odkaz, který vám příjde do emailu. Poté se do uživatelského účtu můžete přihlásit. Při vyplňování žádosti budete vypisovat údaje z krycího listu. Odesláním žádosti je provedena její elektronická evidence a dojde k rezervaci příslušné výše finančních prostředků.zelená usporám
  5. Žádost vytiskněte a podepište a spolu s přílohami ji doručte osobně či poštou na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí do 5 dnů od elektronického provedení žádosti. Kontrola žádosti je provedena úřadem do tří týdnů. Poté dochází k další kontrole správnosti žádosti také zhruba tři týdny. Objeví-li se nedostatky, budete písemně vyzváni k jejich úpravě.
  6. Nejsou-li nalezeny chyby, fond vás informuje písemně, že byla žádost akceptována.
  7. Jako dalšími kroky je potřeba vybrat si odborný technický dozor, na něj lze také získat státní odporu.
  8. Při realizaci úsporného opatření soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu- je nutné doložit patřičné dokumenty. Realizaci všech opatření je potřeba dokončit do:

18. měsíců pro oblast podpory A

24 . měsíců pro oblast podpory B

9. měsíců pro oblast podpory C

Tyto lhůty jsou stanoveny v akceptačním dopise

9. Po řádném dokončení realizace provedených úsporných opatřeních je potřeba doložit dokumenty, které ji doloží.

10. Bude-li žádost i realizace bezchybná, obdržíte registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento dokument bude zaslán poštou spolu s formulářem přijetí podmínek dotace. Ten musíte podepsat a nechat podpis ověřit úředně. Po doručení dokumentu vám zhruba do tří týdnů vyplatí dotaci na účet.

Zanechat komentář