Montáž oken

MONTÁŽ OKEN – DOPRAVA A SKLADOVANÍ

Hotové okenní prvky musí být dopravovány a skladovány nastojato se zabezpečením proti posunutí a překlopení, uložené na odpovídajících podložkách, např. dřevěné palety, transportní stojany. Přitom se musí chránit před znečištěním a poškozením. Proti nebezpečí možnosti vzniku otlačenin a průhybů je třeba vyhnout se bodovým podložkám (bodovému uložení). Při delším skladování oken pod širým nebem se okna musí zakrýt.

DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH OKEN

Pokud novými okny nahrazujete staré, je třeba tyto demontovat. Jelikož se většinou stará okna likvidují, respektive odvážejí na skládku není třeba pracovat nějak výjimečně opatrně. Staré dřevěné okna silou vypáčit, některé části si můžete prořezat pro usnadnění.

OSAZENÍ OKEN

Nejdůležitější část práce, která má zásadní vliv na funkčnost a životnost okna je osazení okna. Je mimořádně důležité rám správně osadit, vyrovnat ho ve všech osách pomocí vodováhy. Rozměr stavebního rozměru by měl být o cca 10 až 20 mm větší, než vnější rozměr rámu okna. Vzniklá mezera se vyplňuje polyuretanovou (PUR) pěnou. Vyrovnání a fixování oken a dveří v otvoru se provádí před upevněním např. klíny, distančními podložkami a jiné. Tyto je nutno po upevnění odstranit s výjimkou těch, které jsou pod oknem aby se zabránilo sednutí okna. Zbývající klíny, distanční podložky a jiné nesmějí překážet délkovým změnám rámu vlivem tepla. Maximální přípustné tolerance pro odchylky pro vertikály a horizontály jsou 1,5 mm / m.

UPEVNĚNÍ – ZAKOTVENÍ DO STAVEBNÍHO OBJEKTU

Upevňovací prostředek se musí volit s přihlédnutím k přenášené síly, pevnost zdiva a dilatace vznikající v přípojné spáře. Na tento cíl se používají různé upevňovací prostředky no nejpoužívanějšími jsou kotvy (montážní plechy) v kombinaci s zatloukacími hmoždinkami. Nesmí přitom dojít k deformacím, které mohou zhoršit funkci okna.

IZOLACE MEZI OKNEM A STAVEBNÍM OBJEKTEM

Spáry mezi oknem a stavebním objektem musí vyplnit izolační látkou. Nejpoužívanější je v tomto případě polyuretanová pěna, která má vysoké izolační schopnosti, jakož i schopnost “přilepit” rám okna ke zdivu. Tato se nanáší na povrch očištěný od prachu a mírně navlhčený. PUR pěna se aplikuje aplikační pistolí z přetlakové nádoby, případně trubkou, přiloženou při jednorázových PUR pěnách po celém obvodu okna do vzniklé spáry. Třeba dbát na to, aby při expanzi PUR pěny nedošlo k žádné deformaci rámu, což je v případě vysokých nebo širokých oken u neodborníky dost běžný jev. PUR pěny  jsou aplikovatelné při teplotách od -10 do + 30
° C a jejich teplotní odolnost je od -40 do +90 ° C. Nízkoexpanznos těchto montážních pěn je speciální vlastností, i díky které minimalizujeme možnost případné deformace rámu při vypěňování.

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

Zednická zapravení zakrývají montážní pěnu (estetické hledisko i praktické – PUR pěna na vzduchu zvětrává a ztrácí svou hmotu) a uvádějí okolní ostění do původního stavu. V případě, že zdemontované okna byla kastlíková vzniká potřeba špalety opravit někdy až o 15 cm. V takovém případě postupují některé společnosti seříznutím PUR pěny a přitřením čelní strany omítkou (na zmiňovanou pur pěnu). Taková omítka zákonitě praská. Mnohem hezčí a trvanlivější způsob je vylepení špalet polystyrenem, s použitím rohovníků, lepidla,
perlinky. Taková práce, má po designové stránce mnohem navrch, stejně trvanlivost oken, i dveří je neporovnatelná. Vzniklé případné spáry (mezi prapetnou deskou, a rámem okna) se tmelí bílým silikonem.

KONTROLA

Po ukončení montáže je třeba přezkoušet funkci všech otevíracích dílců na pohyblivost.

ČIŠTĚNÍ

Používat se mohou pouze čistící prostředky vhodné na údržbu plastových oken.