Termografie – termovize

je obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa a to bezkontaktním způsobem.

Úkolem termografie je analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na jeho povrchu. Obor termografie se v širším měřítku rozvinul společně s rozšířením infračervených kamer, pro které se obecně vžilo slovo termovizní kamera, resp. termovize. Tento termín vznikl z názvu prvního výrobce infračervených kamer, firmy Thermovision, dnes FLIR.

Výstupem z termovizní kamery je infračervený snímek, odborně termogram, resp. termovizní snímek. Radiometrické termokamery pak uživateli umožní určit teplotu v jednotlivých bodech termogramu. Určení teploty však není snadné, protože závisí na několika parametrech. Jeden z hlavních parametrů je emisivita tělesa. Ideálně černé těleso má emisivitu 1, lesklá tělesa mají emisivitu velmi malou (až 0,1). Malá emisivita tělesa většinou znamená menší přesnost měření. Do měřeného zářivého toku tělesa totiž může značným způsobem vstoupit zdánlivá odražená teplota, která ovlivňuje naměřený výsledek.

Teplota je mírou termální energie obsažené v jakémkoli objektu. Teplota kteréhokoliv objektu se dá změřit množstvím metod a prostředků a je definován teplotní stupnici. Teplota nám ve své podstatě říká, kterým směrem poteče tepelný tok mezi dvěma objekty.

Existují 3 základní typy přenosů tepla: vedení (kondukce), proudění (konvekce) a záření (radiace). Všechno teplo je přenášeno jedním z těchto tří typů přenosů, obvykle ale kombinací dvou nebo všech tří typů přenosů. Infračervená termografie je pochopitelně nejblíže radiačnímu přenosu tepla, ale důležité je důležité pochopit všechny tři typy, abychom mohli lépe chápat význam IR termogramů.

Teplota se vyjadřuje v absolutních nebo relativních jednotkách. Máme dvě absolutní stupnice, nazývané “Kelvin” (metrický systém) a “Rankine” (Anglický systém). Tomu odpovídají relativní stupnice: “Celsius” popř. “centigrade” (metrický systém) a “Fahrenheit” (Anglický systém) . Absolutní nula je teplota při které nemají molekuly látek žádný pohyb. Říkáme “nula Kelvina” nebo “nula Rankies” (0 K nebo 0 R). Relativní teploty se vyjadřují jako “stupeň Celsia” nebo “stupeň Fahrenheita” (°C nebo °F). Číselné vztahy mezi jednotlivými jednotkami jsou následující:

TCelsius = 5/9( TFahrenheit – 32)
TFahrenheit = 9/5(TCelsius + 32)
TKelvin = TCelsius + 273,16
TRankies = TFahrenheit + 459,7

Absolutní nula je rovna -273,16°C nebo -459,7°F. Konverze hodnot změn teplot, značené též “delta” (Δ) mezi anglickým a metrickým systémem je jednoduchý 9/5 (1,8):

Δ TFahrenheit (nebo Rankies) = 1.8 Δ Tcelsius (nebo Kelvin

Zanechat komentář