Vlastníci jednotek – vše o společenství

Společenství vlastníků vzniká za účelem správy a ochrany majetku. Zakládají jej vlastníci jednotek domů, kde je minimálně pět bytů. Společenství vznikne zápisem vlastnických vkladů do katastru nemovitosti.

Společenství vlastníků má tyto pravomoce:

uzavřít smlouvy s dodavateli energií

sjednat pojištění domu

uzavírat nejrůznější smlouvy, provádět evidenci a výběr nájemného, které hradí vlastníci jednotek

vedení účetnictví

Rovněž mají oprávnění rozhodnout o rozúčtování služeb, které uhradí samotní vlastníci jednotek a také je oprávněno vymáhat po nájemnících plnění povinností, které jsou uzákoněny ve stanovách.

Víte, co chystají sousedé ve vašem domě?

Jak vlastníci jednotek společenství založí

Společenství vlastníků může vznikat v domech, které mají minimálně pět bytových jednotek a tři různé vlastníky bytů. Společenství vznikne zápisem. Ukončení členství je pak spojeno s prodejem bytu či ukončením společenství dohodou všech vlastníků.

Jak dojde ke vzniku bytových jednotek

Ke vzniku bytových jednotek dochází výhradně prohlášením vlastníka budovy, který určí prostorem vymezené části budovy, které se stanou jednotkami a také se společnými částmi domu. Tyto principy jsou uplatňovány především u již stojících domů. U nových domů a rekonstruovaných bytů pak vznikají nové jednotky pouze na základě smlouvy o výstavbě domu.

Přidejte se k sousedům, ať o nic nepřijdete. Nenechte je rozhodovat o vás bez vás.

Další možností pak je, že se vlastníci jednotek mezi sebou dohodnou na zrušení podílového spoluvlastnictví či rozsudkem soudu o vypořádání společného jmění manželů. Toto platí pokud byt obývá fyzická osoba. Vlastníci musí tyto nové skutečnosti oznámit na katastru nemovitostí s příslušnými smlouvami.

Hlavním orgánem, který má na starosti veškerá důležitá rozhodnutí a správu majetku, je Shromáždění vlastníků jednotek. První shromáždění musí vlastníci jednotek podle zákona svolat nejpozději do 60 dnů od vzniku SVJ. Svolává jej původní vlastník budovy tak, aby se mohli zúčastnit všichni členové SVJ, případně aby byla co nejnižší absence. Na první ustavovací schůzi jsou určeny stanovy a výbor společenství a také další případné orgány společenství. Členství ve SVJ je povinné.

Zanechat komentář