Záchytné systémy na střechy

Pro bezpečnou práci na střeše na ní musí být umístěny záchytné systémy. Jsou nejdůležitějším prvkem pro bezpečnost. Pro záchytné systémy na střechy jsou předepsány zákonné požadavky. Ty ukládá zákon č. 309/2006 Sb.o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky ukládá požadavky jak na investora, tak pro projektanta. Zaměstnavatelé musí pro své zaměstnance zajistit, aby pro ně byly splněny veškeré podmínky pro bezpečnost jejich práce. Především jde o zajištění technických konstrukcí jako ochrany před pádem.

Jaké typy záchytných systémů se vyrábí

Na všech novostavbách musí být upevněn záchytný systém střech, který lze přizpůsobit jak plochým, tak sedlovým střechám. Záchytné systémy je možné využívat také na vysokých komínech, ve výrobní hale, na stožárech a dalších.
Záchytný systém střech horizontální

Horizontální systém střech je umístěn na střeše trvale. Jeho cílem je zajištění bezpečnosti pracovníků a osob, které pracují ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Tento typ záchytného systému je instalován na střechách, kde je nutný jejich pravidelný přístup. Nebere se v potaz, jak často je na střechu potřeba vstupovat. Dle legislativních předpisů v České republice je vyžadováno zajištění bezpečného přístupu a pohybu na střechách dle vyhlášky
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 1901 Navrhování střech.

Kotvící body

Dalším záchytným systémem střech jsou kotvící body. Fungují tak, že se k nim pracovník připoutá a je chráněn před pádem z výšky. Jsou vyráběny na nejrůznější typy střech – pro konstrukce betonové, ocelové, dřevěné i jako body pro práci v závěsu na lanech. Kotvící body se vyrábí z nerezových materiálů a vyznačují se dlouhou životností.

Revize záchytných systémů střech

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří k nejrizikovějším činnostem ve stavebnictví. Pracovník je ohrožen pádem z výšky, propadem, sesunutím i pádem do hloubky. Proto se vyrábějí záchytné systémy, které je před těmito riziky ochrání. Předpisy a normy ČSN EN 517 pro bezpečnostní střešní háky stanoví, že zařízení musí být kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem. Provádění pravidelných revizí musíme zajistit 1x ročně dle pokynů výrobce. V případě, že byly kotvící body nebo zádržné systémy střech vystaveny pádu osoby, musíme je vyřadit okamžitě z provozu a povolat oprávněnou osobu, která je zkontroluje v co nejkratším čase.

Zanechat komentář