Zdění obvodových stěn a betonování stropu

Nejdříve se položila vodorovná izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Izolace se dělala následovně – nejprve se ošetřil beton základových pásů penetračním nátěrem. Po jeho zaschnutí se na základy navařili dvě vrstvy izolace – Bitagit o šířce 60 cm a na tento pás druhá vrstva Foalbit S 40 s 10 cm užší šířkou kvůli možnosti napojení izolace pod podlahy (betonovou mazaninu).

Vlastní postup zdění byl následující: nejprve se osadili cihly v rozích obvodových stěn. Jejich přesné osazení je velmi důležité a musí být dobře zkontrolovány, protože rohy jsou základním bodem pro přesnost dalšího zdění. Při samotném zdění z termoizolačních cihel POROTHERM P + D se svislé spáry nemaltují. Zdicí termoizolační malta ve vodorovných spárách musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách.

V průběhu výstavby se kontrolovala jednotná výška vrstev, svislost a vodorovnost zdiva. Při zdění okenních a dveřních otvorů bylo třeba dodržet toleranci do 10 mm. Tyto otvory se následně překlenuly překlady, které se spojily s ztužujícím věncem probíhajícím nad nimi.

Po vyzdění obvodových a nosných stěn prvního nadzemního podlaží se mohli začít za pomoci autojeřábu osazovat stropní nosníky.Nosníky se ukládaly do 10 mm tlustého maltového lože z cementové malty na každé straně s přesahem nejméně 125 mm a následně byly podepřeny podpěrami s požadovaným vzepětím. Po uložení keramických stropních vložek mezi nosníky byly učiněny ztužující železobetonové žebra za pomoci plochých vložek. Po dokončení armovací výztuže a její odsouhlasení statikem a odpovědným projektantem se mohlo začít s betonáží stropu. Po navlhčení celé konstrukce se za pomoci čerpadla na beton a automixů vyplnily betonem mezery nad nosníky mezi stropními vložkami a plochými vložkami. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků a betonáž pruhu se nesmí přerušit! Po jejím dokončení se beton musel kropit a udržovat ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.

Na co si dát pozor v této fázi výstavby:

  1. Izolace pod stěny:Dejte pozor na bezprašné styčné plochy ještě před pokládkou izolace. Je třeba důkladně zamést a ošetřit povrch základových pásů penetračním nátěrem, jednotlivé pásy izolace je nutné natavit v celé ploše s dostatečným vzájemným přesahem. V případě nekvalitně udělané vodotěsné izolace, která současně plní funkci protiradonové bariéry, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti a pronikání radonu do domu.
  2. Založení zdiva:Založení zdiva je nutné kontrolovat podle projektové dokumentace. Důležitá je vodorovnost první řady – v případě nedodržení vodorovnosti se spotřebuje více materiálu na vyrovnání.
  3. Zdění obvodového zdiva:Je nutné dodržet svislost stěn a příček, zkontrolovat šířku ložných spár a vazbu zdiva. Při větší šířce spár vznikají tepelné mosty, pevnost takového zdiva je také menší (malta má nižší pevnost než cihly). Naopak při užších spárách nedochází k optimálnímu spojení jednotlivých cihelných řad.
  4. Příprava pod strop:Na nosných konstrukcích je nutné dbát na jejich vodorovnost. Výška zdiva by přitom měla být v souladu s projektovou dokumentací. Při nedodržení těchto podmínek dochází ke křivosti stropní konstrukce.
  5. Stropy s výztuží a jejich betonáž:Výztuže a podpěrná konstrukce by měly být v souladu s projektovou dokumentací. Při jejím nedodržení může dojít ke statickému narušení konstrukce v rámci betonáže. Důležité je také zkontrolovat, zda bylo dodrženo řádné hutnění betonové směsi. Po jejím zatuhnutí se beton musí pravidelně kropit, aby řádně vyzrál.